Ogólne warunki gwarancji

CHIORINO Sp. z o.o.
ul. Piękna 13
85-303 BYDGOSZCZ 
POLAND

Tel. +48 052 348 77 08
Fax +48 052 348 77 15
NIP 967-10-17-127
REGON 092350406

Raiffeisen Bank S.A. O/BYDGOSZCZ Nr 58 1750 1051 0000 0000 0241 7065
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000127501

Wysokość kapitału zakładowego 1 892 000 zł
chiorino@chiorino.com.pl

www.chiorino.com.pl

CHIORINO Sp. z o.o. udziela gwarancji na sprzedawane taśmy transportujące i pasy napędowe oraz świadczone usługi.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancją objęte są wady fizyczne towaru powstałe z przyczyn tkwiących w towarze, a stanowiące, w szczególności wady
wykonawstwa, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne. CHIORINO Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 6 miesięcy, liczony od
dnia wydania towaru kupującemu; chyba że z uwagi na specyfikę eksploatacji okres normalnego zużycia towaru jest krótszy niż
okres udzielonej przez CHIORINO Sp. z o.o. gwarancji.

2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest pisemne zgłoszenie, zawierające opis powstałego uszkodzenia oraz przesłanie
reklamowanego towaru do siedziby CHIORINO Sp. z o.o. celem dokonania ekspertyzy wraz z kopią dokumentu zakupu towaru.

3. Gwarancją nie są objęte wady spowodowane:
– wadliwym doborem wyrobu przez klienta,
– nieprawidłowym przechowywaniem,
– zastosowaniem wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem,
– nieprawidłowym montażem,
– eksploatacją na niesprawnym technicznie urządzeniu,
– eksploatacją produktu wbrew zaleceniom producenta,
– uszkodzeniem mechanicznym.

4. Kupujący nabywa uprawnienia wynikające z gwarancji pod warunkiem dokonania pełnej zapłaty za towar lub/i usługę, w terminie
wskazanym w dokumencie zakupu.

5. Wyroby, w których dokonywano jakichkolwiek modyfikacji, zmian bądź samodzielnych napraw poza CHIORINO Sp. z o.o. nie
podlegają reklamacji.

6. CHIORINO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wykonane usługi, w przypadku gdy usługa jest
wykonywana na towarze, zakupionym u innego kontrahenta, niż CHIORINO Sp. z o.o.

7. Gwarancja CHIORINO Sp. z o.o. obowiązuje tylko wobec pierwszego Kupującego.

8. W przypadku, gdy towary nie są wytwarzane przez CHIORINO Sp. z o.o., CHIORINO Sp. z o.o. w możliwym zakresie przekazuje
Kupującemu wszelkie prawa z tytułu gwarancji udzielonej na dany produkt przez Producenta, pod warunkiem, że towary zostały
zaakceptowane i zapłacone.

TRYB ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacja winna być rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru.

2. W szczególnych przypadkach związanych z koniecznością przeprowadzenia specjalistycznych badań termin rozpatrzenia
reklamacji może ulec wydłużeniu. CHIORINO Sp. z o.o. ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Reklamującego przed upływem
14 dni od daty przyjęcia reklamacji wyrobu.

3. CHIORINO Sp. z o.o. w celu rozpatrzenia reklamacji zastrzega sobie prawo sprawdzenia warunków pracy reklamowanego
towaru u Reklamującego.

4. Na czas rozpoznania reklamacji CHIORINO Sp. z o.o. nie zapewnia produktu zastępczego, chyba że co innego wynika z ustaleń
Reklamującego z CHIORINO Sp. z o.o. zawartych już po zgłoszeniu reklamacji.

5. W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji Nabywca ma prawo:
a) w pierwszej kolejności do naprawy wyrobu (jeśli powstałe uszkodzenie umożliwia przeprowadzanie naprawy),
b) w przypadku gdy naprawa wyrobu nie będzie możliwa, do bezpłatnej wymiany towaru na nowy lub zwrotu kosztów zakupu
towaru.

6. CHIORINO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ustalenia sposobu załatwienia reklamacji, o której mowa w punkcie 5a/ i 5b/.

7. CHIORINO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez wyrób po jego odebraniu przez
Zamawiającego. Wszelkie szkody, niedogodności oraz utracone korzyści z tytułu przestoju urządzenia w wyniku zasadnej
reklamacji nie będą rekompensowane przez CHIORINO Sp. z o.o.

8. Reklamujący przesyła przedmiot reklamacji na swój koszt, w przypadku uznania zasadności reklamacji koszty przesyłki zostaną
zwrócone Reklamującemu.

9. Wszelkie postanowienia dotyczące uprawnień z gwarancji i rękojmi wynikające z przepisów prawa (o ile ich wyłączenie jest dozwolone) lub też wynikające z wcześniejszego sposobu pracy czy zasad handlowych, a odnoszące się do jakości towarów lub ich dostosowania do konkretnego przeznaczenia lub też odnoszące się do zgodności towarów z ich opisem czy próbkami, niniejszym
nie mają zastosowania.

PRZECHOWYWANIE

1. Taśmy transportujące i pasy napędowe należy przechowywać w przewiewnych pomieszczeniach, chroniąc przed działaniem światła, wilgoci, substancji żrących i ropopochodnych.

2. Taśmy transportujące i pasy napędowe należy przechowywać w zakresie temperatur od 5°C do +35°C.
Bydgoszcz, 26 czerwca 2013 roku 

Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.